Ansökan

Ansökningstid

Ansökningstiden utgår varje år den 15 november för bidrag som utbetalas under påföljande år. Ansökningarna behandlas efter den 15 november av styrelsen och beslut om tilldelning av medel meddelas de sökande senast den 1 april följande år.

Riktlinjer/ämnesavgränsningar

Carl-Göran Adelswärds stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning avseende den svenska herrgårdskulturens och den svenska skogsanvändningens historia.

Exempel på ämnesområden som ryms inom herrgårdskulturens historia är herrgårdarnas bebyggelse, arkitektur och materiella kultur, trädgårdar och parker, traditioner och livsföring liksom aspekter som rör ägarförhållanden, godsbildning, -ekonomi och -organisation, konsumtions- och samlingshistoria samt det historiska herrgårdslandskapet.

Det skogshistoriska området omfattar skogens användning för råvaruproduktion men även för andra ändamål, till exempel jakt, friluftsliv och skogsbete, och inrymmer bland annat brukningsmetoder, skogshushållning, skogsvård, småskalig lokal vidareförädling och lagstiftning samt skogsanvändningens landskapspåverkan.

Dessa ämnesområdens behandling kan inrymma tvärvetenskapliga och nordiska perspektiv.

Ansökningsförfarande

Ansökan skall ske på ett ansökningsformulär som laddas ner här:

AnsökningsblankettCGASSLUTGILTIG-1

Där skall sökandens och/eller projektledarens personnummer, kontaktuppgifter och meriter tydligt anges liksom namnen på och organisationsnummer för eventuella samarbetsparter och berörda institution(er) och/eller lärosäte(n). Där skall även upptas ansökningsändamålet och det belopp som ansökan avser.

Ansökan skall även innehålla en projektbeskrivning (max 8 000 tecken inkl. blanksteg) och en budget som bifogas ansökningsformuläret.

Projektbeskrivningen skall innehålla en tydlig redovisning av ändamål, medverkande, tidplan och genomförande samt en eventuell publikationsplan eller motsvarande redovisning för hur resultaten skall förmedlas till en intresserad allmänhet och/eller intressenter. De medverkandes meriter och kompetenser skall också beskrivas.

Budgeten skall innehålla en detaljerad redovisning av alla kostnader med tydliga motiveringar samt en redovisning av eventuella medfinansiärer.

Om sökanden önskar lämna referenser skall dessa bifogas skriftligen som bilagor till ansökan. Om den sökande har erhållit bidrag för föregående år skall en statusrapport bifogas ansökan.

De till ansökan bifogade handlingarna återlämnas inte.

Skriftliga ansökningar i sju exemplar med bilagor sändes till Carl-Göran Adelswärds stiftelse, De Geersgatan 14, 115 29 Stockholm och skall vara stiftelsen tillhanda senast den 15 november för att bli föremål för beslut i början av påföljande år. Ansökan skall även sändas med e-post till kansli@cgastiftelse.se.

Frågor rörande ansökningsförfarandet kan ställas till Rebecka Millhagen Adelswärd (rma@cgastiftelse.se).

Ansökningsbestämmelser

Bidrag kan sökas av fysiska och juridiska personer, i första hand verksamma i Sverige.

Ansökan skall primärt avse begränsad tidsrymd, normalt inte mer än ett år i taget. Stiftelsen beviljar i första hand projektmedel för arbetsstipendier, direkta kostnader och tryck- och symposiebidrag men normalt inte för institutioners löner, kostnader för lokaler eller overhead.

Det är för möjligheten erhålla bidrag från stiftelsen väsentligt att ansökan är fullständig och innehåller föreskrivna uppgifter och redogörelser och utgör ett tillräckligt underlag för bedömning och beslut. Likaledes behöver ansökan inkomma senast den 15 november för att kunna behandlas under början av följande år, då detta års anslagsbeslut fattas.

Sökanden vars ansökan inte beviljats erhåller ett e-postmeddelande med besked.

Här angivna regler är grundregler avseende ansökningsförfarandet. Styrelsen är oförhindrad att lämna bidrag med avvikelse från dessa regler.

Rekvisition

Besked till den som har erhållit bidrag lämnas i brev. Beloppet erhålls efter skriftlig rekvisition/begäran genom utbetalning till uppgivet bankkonto.

Redovisning och redogörelse

De sökande som erhållit bidrag från stiftelsen skall senast ett år efter att bidraget har utbetalats inkomma till stiftelsen med en redovisning av hur medlen använts och en redogörelse för de uppnådda resultaten. Att så skett är även en förutsättning för att ifrågakomma för bidrag vid ny ansökan. Styrelsen kan medge uppskov om den sökande skriftligen meddelat särskilda skäl för att redovisning och redogörelse kommer att ske vid ett senare tillfälle.

Tre exemplar av boken/artikeln/skriften skall insändas till stiftelsen för arkivering.Kommentarer inaktiverade.