Ansökningsbestämmelser

Bidrag kan sökas av fysiska och juridiska personer, i första hand verksamma i Sverige.

Ansökan skall primärt avse begränsad tidsrymd, normalt inte mer än ett år i taget. Stiftelsen beviljar i första hand projektmedel för arbetsstipendier, direkta kostnader och tryck- och symposiebidrag men normalt inte för institutioners löner, kostnader för lokaler eller overhead.

Det är för möjligheten erhålla bidrag från stiftelsen väsentligt att ansökan är fullständig och innehåller föreskrivna uppgifter och redogörelser och utgör ett tillräckligt underlag för bedömning och beslut. Likaledes behöver ansökan inkomma senast den 15 november för att kunna behandlas under början av följande år, då detta års anslagsbeslut fattas.

Sökanden vars ansökan inte beviljats erhåller ett e-postmeddelande med besked.

Här angivna regler är grundregler avseende ansökningsförfarandet. Stiftelsen är oförhindrad att lämna bidrag med avvikelse från dessa regler.Kommentarer inaktiverade.