Beviljade anslag

2022 

Jägmästarstuderande Ester Andersson

Jägmästarprogrammet, SLU Umeå

The restoration period in Norhern forestry – a second chance at sustainability?

50 000 kr

Professor emeritus Kjell Danell

Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU Umeå

Viltet: nykomlingarna

100 000 kr

Pol. mag. Olof Karlander

Smålands trädgård med utsikt från en gård

50 000 kr

Fil. mag. Magnus Krook

Institutionen för språk och litteratur, Göteborgs universitet

Carl Adolph Agardh om bruk och vanvård av skogarna. Ett ekologiskt perspektiv på skogsbruket i 1800-talets Sverige

60 000 kr

 

Fil. dr Mia Kuritzén Löwengart

Historiska institutionen, Uppsala universitet

Svensk-judiska herrgårdar, en pilotstudie

100 000 kr

 

Professor Erik Lindberg

Historiska institutionen, Uppsala universitet

Skogen som boplats: fattigdom, omsorg och försörjning under den agrara revolutionen 1830–1930

150 000 kr

 

Universitetslektor Maria Löfgren

Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet

Trädgårdsmästarens orangeri

100 000 kr

 

Fil. dr Johanna Vernqvist

Språk och kultur, Linköpings universitet

Läskultur och politik bland kvinnorna på Löfstad slott 1700–1850

100 000 kr

 

Nordiska museet/Julita gård

ENCOUNTER-konferensen The Country House and Modernity

50 000 kronor

 

 

2021 

Fil. dr Carl Mikael Carlsson

Historiska institutionen, Uppsala universitet

Herrgårdsbegreppet 1703–2020

119 000 kr

 

Docent Johan Eriksson

Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Monografi om Nicodemus Tessin d.ä.

150 000 kr

 

Doktorand Emelie Fälton

Inst. för kultur och samhälle (avd. KSFM), LiU

De skogliga nationalparkernas upplevelsevärden i STF:s årsböcker från 1900-talet

90 000 kr

 

Professor Mattias Legnér

Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Bränsleekonomi och skogshushållning under lilla istiden. En studie av Skoklosters slott

150 350 kr

 

Doktorand Jakob Starlander

Inst. för stad och land, SLU

Conflict and negotiation: management of forest commons in seventeenth-century Northern Finland

35 000 kr

 

2020 Extra stipendieutlysning

Fil. dr Alexander Engström och skog. dr i agrarhistoria Örjan Kardell

Historiska institutionen, Uppsala universitet

Brännvedens roll i Sverige 1620–1850

150 000 kr

 

Fil. dr Gudrun Norstedt

Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU

Samernas skogsanvändning. En studie av vildrensjakt i övre Norrland/forskningsdatabas över det historiska mark- och resursutnyttjandet i lappmarkerna

150 000 kr

 

Fil. dr Joakim Seiler

Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet

Historisk skötsel av herrgårdens gröna kulturarv

150 000 kr

 

2020 

Fil. kand Iréne Gustafson

Från Radiokojan i Granliden till Baggböle herrgård. Skogsbrukets byggda kulturarv i norra Sverige – en pilotstudie

125 000 kronor

 

Fil. dr Svante Landgraf

Herrgårdsbiblioteket och kunskapens infrastrukturer 1650–1900. Digitalisering av katalogen till herrgårdsbiblioteket på Olivehult

108 000 kronor

 

Docent Britt Liljewall

Djur, natur och kultur i en västgötsk dagbok från 1800-talets mitt

30 000 kronor

 

Professor Matts Lindbladh, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU

Plantering eller spontan föryngring? Omvandlingen av skogslandskapet i södra Sverige under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet

85 000 kronor

 

Fil. dr Eva Skyllberg, Nordiska museet/Julita gård

ENCOUNTER-konferens om herrgårdsmuseer på Julita gård 2020

30 000 kronor

2019

Fil.dr Carolina Brown Ahlund

Det moderna vardagslivets födelse. Om den nya lyxen i 1700-talets svenska herrgårdar 

50 000 kronor

 

Professor Jörg Brunet

Skogsbrukets utveckling på Trolleholms gods i Skåne under 1800- och 1900-talen

115 000 kronor

 

Doktorand Sarah Cogos

Sami reindeer husbandry in the face of fire restoration: local and indigenous knowledge about fire management in Northern Sweden

84 000 kronor

 

Professor Angelika Linke

Herrgårdsbiblioteket och kunskapens infrastrukturer 1650–1900. Digitalisering av katalogerna till herrgårdsbiblioteken på Löfstad slott och Adelsnäs

86 000 kronor

 

Fil. mag Mats Daniel Nilsson

Häringe trädgårds historia

34 750 kronor

 

Docent Henrik Ranby

Åkdon, blick och landskap. Om relationer mellan kommunikationer, kulturmiljö och landskapssyn med huvudexempel från Kullahalvön

100 000 kronor

2018

Agronom Erik Björnberg

Agdatorp – en herrgård i Blekinge 

50 000 kronor

 

Professor Mattias Legnér

En svensk ”monuments man”. Johnny Roosval och skapandet av elitsamlingar i Sverige under andra världskriget

50 000 kronor

 

Fil. mag. Boel Nordgren

Trädgårdsodlingens roll inom förra sekelskiftets kvinnorörelse. Hur trädgårdsutbildningar för kvinnor framställdes och diskuterades i svenska kvinnotidskrifter 

50 000 kronor

 

Professor Eva Svensson, Föreningen för Kårebolssäterns bevarande

Skogsbete och fäbodar – en källa till kunskap om äldre tiders dynamiska skogsbygder och en resurs för framtida utveckling. En tvärvetenskaplig studie av Kårebolssätern, Norra Ny socken, Värmland

90 000 kronor

 

2017

Fil.dr Maja Lagerqvist och fil. dr Annika Strandin Pers, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet

Herrgårdstorpen efter torparna: en plats för de marginaliserade 

225 000 kronor

 

Docent Britt Liljewall

Vackra dagboken. Carl Henrik Robsahms anteckningar från 1830-talet

25 000 kronor

 

Fil. dr Fabian Persson, Linnéuniversitetet

Kunglig jakt och herrgårdar 1660–1750

135 000 kronor

 

Fil. dr Cristina Prytz

Hus och hem: Intimitet, bekvämlighet och umgänge i herrgårdar i Sverige och England under 1700-talet

97 000 kronor

 

2016

Fil. dr Patrik Olsson

Djurhagen – en förbisedd del av herrgårdskulturens skogsanvändnings historia

 

Antikvarie fil. dr Ådel Vestbö-Franzén, Jönköpings länsmuseum

Svedjandet i sydsvensk skogsmark. Om svedjandet som agrartekniskt komplex och dess påverkan på skog och växtlighet från Norra Skåne till Uppland i ett långtidsperspektiv

 

Professor Lars Östlund, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU Umeå

Det skogshistoriska Kunskapsträdet – att levandegöra forskning

 

 Kommentarer inaktiverade.